SIMUR
Fisa disciplina SIMURFacultateCicluFormaSpecializare/TraseuPromotia   
DPPDNIVEL ICU FRECVENŢĂ
FULL-TIME
Formare psihopedagogica - nivelul I
Psychological, pedagogical and educational skills training (1st level)
2019-2022Anul IAnul IIAnul III
DPPDNIVEL ICU FRECVENŢĂ
FULL-TIME
Formare psihopedagogica - nivelul I
Psychological, pedagogical and educational skills training (1st level)
2018-2021Anul IAnul IIAnul III
DPPDNIVEL ICU FRECVENŢĂ
FULL-TIME
Formare psihopedagogica - nivelul I
Psychological, pedagogical and educational skills training (1st level)
2017-2020Anul IAnul IIAnul III
DPPDNIVEL ICU FRECVENŢĂ
FULL-TIME
Formare psihopedagogica - nivelul I
Psychological, pedagogical and educational skills training (1st level)
2016-2019Anul IAnul IIAnul III
DPPDNIVEL ICU FRECVENŢĂ
FULL-TIME
Formare psihopedagogica - nivelul I
Psychological, pedagogical and educational skills training (1st level)
2015-2018Anul IAnul IIAnul III
DPPDNIVEL ICU FRECVENŢĂ
FULL-TIME
Formare psihopedagogica - nivelul I
Psychological, pedagogical and educational skills training (1st level)
2014-2017Anul IAnul IIAnul III
DPPDNIVEL ICU FRECVENŢĂ
FULL-TIME
Formare psihopedagogica - nivelul I
Psychological, pedagogical and educational skills training (1st level)
2013-2016Anul IAnul IIAnul III
DPPDNIVEL IICU FRECVENŢĂ
FULL-TIME
Formare psihopedagogica (nivelul 2)
Psychological, pedagogical and educational skills training (2nd level)
2019-2021Anul IAnul II
DPPDNIVEL IICU FRECVENŢĂ
FULL-TIME
Formare psihopedagogica (nivelul 2)
Psychological, pedagogical and educational skills training (2nd level)
2018-2020Anul IAnul II
DPPDNIVEL IICU FRECVENŢĂ
FULL-TIME
Formare psihopedagogica (nivelul 2)
Psychological, pedagogical and educational skills training (2nd level)
2017-2019Anul IAnul II
DPPDNIVEL IICU FRECVENŢĂ
FULL-TIME
Formare psihopedagogica (nivelul 2)
Psychological, pedagogical and educational skills training (2nd level)
2016-2018Anul IAnul II
DPPDNIVEL IICU FRECVENŢĂ
FULL-TIME
Formare psihopedagogica (nivelul 2)
Psychological, pedagogical and educational skills training (2nd level)
2015-2017Anul IAnul II
DPPDNIVEL IICU FRECVENŢĂ
FULL-TIME
Formare psihopedagogica (nivelul 2)
Psychological, pedagogical and educational skills training (2nd level)
2014-2016Anul IAnul II
DPPDPOSTUNIVERSITARCU FRECVENŢĂ
FULL-TIME
Formare psihopedagogica - nivel I
Psychological, pedagogical and educational skills training (1st level)
2019-2020Anul I
DPPDPOSTUNIVERSITARCU FRECVENŢĂ
FULL-TIME
Formare psihopedagogica - nivel I
Psychological, pedagogical and educational skills training (1st level)
2018-2019Anul I
DPPDPOSTUNIVERSITARCU FRECVENŢĂ
FULL-TIME
Formare psihopedagogica - nivel II
Psychological, pedagogical and educational skills training (2nd level)
2019-2020Anul I
DPPDPOSTUNIVERSITARCU FRECVENŢĂ
FULL-TIME
Formare psihopedagogica - nivel II
Psychological, pedagogical and educational skills training (2nd level)
2018-2019Anul I